Recollida de residus sòlids i voluminosos

RECOLLIDA DE REBUIG:

La nostre empresa es concessionària de la recollida de residus a la Vila de Fogars de la Selva des del 01/06/2008, aquest servei comprén la recollida, càrrega i transport als llocs de tractament o d’abocament autoritzats de la totalitat dels RSU i assimilables de caràcter domiciliari abocats en els contenidors públics del municipi, així com de les bosses de brossa.

El servei de recollida de residus es prestarà :

– 5 dies a la setmana els mesos de Juny, juliol, agost i setembre.

– 4 dies a la setmana els mesos de gener, febrer, març, abril, maig, octubre, novembre i desembre.

RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS:

El servei consisteix en la recollida i el posterior transport fins a una planta de desballestament i/o valoració adientment autoritzada de tots els mobles, electrodomèstics, trastos vells i objectes voluminosos recollits.

En quan a la recollida de voluminosos, és a dir els mobles, estris i trastos vells procedents de domicilis particulars i assimilables, es recullen 1 cop per setmana, aquesta es una millora que vàrem introduïr, conscients del problema que es vivia alhora d’evitar imatges on els mobles actuen de mobiliari al mig del carrer.

Hem establert els dimecres en els quals els ciutadans poden dipositar al costat dels contenidors de RSU:

Mobles – Electrodomèstics – Trastos vells – Objectes voluminosos

Neteja de contenidors

Dins del nostre servei de recollida d’escombraries, també efectuem la neteja dels mateixos contenidors, contenidor que per els residus que es llencen queden bastant bruts. Abans de començar el servei es feia una neteja bimensual, ja que no era prou amb aquest rentat, la nostra empresa ho ha millorat amb la següent freqüència:

– Quinzenalment els mesos de juny, juliol, agost i setembre.

– Mensualment, els mesos de gener,febrer, març abril, maig, octubre, novembre i desembre.

Deixalleria Municipal

A Fogars de la Selva, per ser un poble petit amb 1.500 habitants, té la seva pròpia deixalleria que està gestionada per la nostre empresa.

La deixalleria és una instal·lació que permet fer la recollida selectiva d’aquelles fraccions de residus municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària. D’aquesta manera, si no es vol deixar al carrer el dimarts a la nit, amb un simple cop de cotxe o un petit passeig, els veïns poden classificar ells mateixos els diferents tipus de residus domèstics que no han pogut minimitzar i dipositar-los selectivament, és a dir, en contenidors separats.

Els residus d’acceptació per part de la deixalleria són els residus municipals ordinaris (paper i cartró, vidre, envasos, plàstics , ferralla i metalls i tèxtils), els residus municipals especials (fluorescents i llums de vapor de mercuri, pneumàtics, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, frigorífics i electrodomèstics amb CFC i olis minerals de particular) , els residus municipals voluminosos (electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses i mobles) i altres residus (fustes, restes de jardí i runes provinents d’obres menors).

I així doncs, el servei de deixalleria és important perquè permet:

–          Aprofitar els residus revaloritzables.
–          Disminuir la quantitat de residus que van a parar als abocadors.
–          Evitar l’abocament incontrolat de residus a l’entorn nostre poble.
–          Separar els residus perillosos generats a les llars per a donar-los la destinació final més adequada.
–          Informar i formar els ciutadans sobre la correcta gestió dels residus.

GERMANS ALUM, S.L.
Pol. Ind.: Can Patalina, c/Estany, 24
08380 MALGRAT DE MAR (Barcelona)
TEL.: 93 765 31 51 – 615 39 21 46
FAX: 93 761 90 34
inf-alumnet@hotmail.com

GERMANS ALUM, S.L.
Pol. Ind.: Can Patalina, c/Estany, 24
08380 MALGRAT DE MAR (Barcelona)
TEL.: 93 765 31 51 – 615 39 21 46
FAX: 93 761 90 34
inf-alumnet@hotmail.com